Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

mgr Dorota Zając - koordynator Zespołu ds. Informacji Pedagogicznej i Organizacji Doskonalenia
mgr Anna Iwicka-Okońska,
mgr inż Magdalena Murowaniecka,
mgr Katarzyna Paliwoda,
mgr Anna Pilichowska,
mgr Sławomir Skonieczka;

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Łodzi informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 23.10.2012r. pod nr UZP nr 414052 -2012r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została w dniu 07.11.2012r. oferta cenowa firmy TOYA Systemy Komputerowe Sp .z o.o., ul. Narutowicza 26,90-135 Łódź. Oferta cenowa Firmy TOYA Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert w którym najniższa cena stanowiła 100 pkt , spełniająca wszystkie wymagania określone w p. II SIWZ.

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego nr sprawy WODN/392/275/10/2012r.; Biuletyn Zamówień Publicznych  - nr ogłoszenia  384314 - 2012

z dnia 05.10.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputerów  przenośnych i stacjonarnych oraz drukarki laserowej”. Podstawą unieważnienia postępowania jest art.93ust.1pkt7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz.U. nr 113/2010 poz.759 z późn. zmianami.

Uzasadnienie:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu nie umieszczenia na stronie internetowej odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ, zadane przez jednego z wykonawców. Odpowiedź  na pytanie zmieniła treść SIWZ, o czym zamawiający nie poinformował na stronie internetowej, w wyniku czego należało postępowanie unieważnić.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I STACJONARNYCH ORAZ DRUKARKI LASEROWEJ"

NUMER OGŁOSZENIA:     414052-2012 , DATA ZAMIESZCZENIA: 23.10.2012

SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ ZAŁĄCZNIKI TUTAJ


Dyrektor WODN w Łodzi
mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz

W związku z realizacją projektu EFS PO KL 9.2 "Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi ogłasza nabór na stanowiska:

kierownik projektu i specjalista ds. finansów i rozliczeń. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 17 sierpnia 2012r.

Dyrektor WODN w Łodzi mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I STACJONARNYCH ORAZ DRUKARKI LASEROWEJ"

NUMER OGŁOSZENIA:     384314-2012 , DATA ZAMIESZCZENIA: 05.10.2012

SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ ZAŁĄCZNIKI TUTAJ


Dyrektor WODN w Łodzi
mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz

 
1 do 10 z 19