Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

      Co to jest?
II Konkurs

OGŁOSZENIE O NABORZE KONKURSOWYM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202 ogłasza nabór na stanowisko  specjalisty do spraw organizacji doskonalenia nauczycieli

 

  Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z  2009 r. Nr 50, poz. 398)

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

1. Wymagania niezbędne:

   a) posiadanie obywatelstwa polskiego;

   b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;

   c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   d) nieposzlakowana opinia;

   e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

   f) dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Excel, poczta elektroniczna)

   g) wykształcenie wyższe;

   h) co najmniej pięcioletni staż pracy;

2. Wymagania dodatkowe:

    a) odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;

    b) umiejętności analityczne i interpersonalne;

    c) dokładność;

    d) umiejętność pracy w zespole;

    e) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi;

 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty do spraw organizacji doskonalenia nauczycieli:

  a) prowadzenie baz danych związanych z organizacją doskonalenia:

  • klientów indywidualnych i instytucjonalnych,
  • form doskonalenia prowadzonych przez WODN,
  • prowadzących zajęcia i współpracujących z WODN;
  • współpracy z WODN w zakresie prowadzenia doskonalenia.

   b) udostępnianie poszukiwanej przez nauczycieli informacji dotyczącej prowadzonych w  ośrodku form doskonalenia i dokształcania:

  - sporządzanie tygodniowych harmonogramów zajęć dydaktycznych i udostępnianie ich pracownikom administracji i obsługi oraz klientom WODN;

   - przekazywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dotyczącej doskonalenia szkołom i placówkom oświatowym,

    - udzielanie informacji dotyczącej prowadzonych w ośrodku form doskonalenia poprzez rozmowy indywidualne z klientami WODN, telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

     c) rekrutowanie nauczycieli na szkolenia organizowane przez ośrodek:

       - przyjmowanie, segregowanie i gromadzenie kart zgłoszeń na poszczególne formy    doskonalenia,

       - powiadamianie nauczycieli o zakwalifikowaniu na szkolenie,

     d) pomoc przy nadzorze nad dokumentacją procesu doskonalenia,

     e) pomoc przy opracowywaniu informacji i raportów nt. prowadzonych w ośrodku form doskonalenia – okresowych lub rocznych, opartych na analizie ilościowej,

     f) współpraca z konsultantami w zakresie organizacji doskonalenia,

     g) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora WODN w Łodzi.

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy,  zaświadczenia),

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 

- kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem,

   - oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    - oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

     zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty do spraw organizacji doskonalenia nauczycieli.

5. Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat

2. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem Wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;

3. Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202;

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

     Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202 w godzinach 9.00 – 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „ Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty do spraw organizacji doskonalenia nauczycieli”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje o przebiegu naboru:

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202 pod numerem telefonu: 42 636 16 89.

         

           Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka

 Doskonalenia Nauczycieli
 

       Jan Kamiński

Łódź, dnia 30.08.2017 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1028
Wprowadzony przez: Jan Kamiński
Data opublikowania: 2017-08-30 12:14:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-30 12:20:54 Jan Kamiński
2017-08-30 12:19:30 Jan Kamiński
2017-08-30 12:17:24 Jan Kamiński