Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

      Co to jest?
III KONKURS

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA  STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
W
WOJEWÓDZKIM OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI
 UL. WÓLCZAŃSKA 202

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA  STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
W
WOJEWÓDZKIM OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI
 UL. WÓLCZAŃSKA 202

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2009 rok Nr 50, Poz.398 )

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W ŁODZI UL. WÓLCZAŃSKA 202 OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DO SPRAW AMINISTRACYJNYCH.

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego;

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nieposzlakowana opinia;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

f) dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Excel, poczta elektroniczna)

g) wykształcenie wyższe

h) co najmniej pięcioletni staż pracy;

i) dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych (telefonów, faksu, kserokopiarki itd.) 

2. Wymagania dodatkowe:

a) odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;

b) umiejętności analityczne i interpersonalne;

c) dokładność;

d) umiejętność pracy w zespole;

e) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi;

f) umiejętność kompleksowego wykorzystania swojej wiedzy;

g) umiejętność sporządzania pism, sprawozdań, danych do Systemu Informacji Oświatowej, do Arkusza Organizacyjnego oraz innych dokumentów z zakresu funkcjonowania  sekretariatu w placówce doskonalenia nauczycieli;

h) praktyczna znajomość przepisów oświatowych związanych z funkcjonowaniem placówki doskonalenia nauczycieli;

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  • cv – uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie
  • kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje i umiejętności przydatne na zajmowanym stanowisku;
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko samodzielnego referenta do spraw administracyjnych w WODN w Łodzi;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat

2. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem Wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;

3. Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202;

     

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

     Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi ul. Wólczańska 202 w godzinach 9.00 – 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko samodzielnego referenta do spraw administracji”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.Informacje o przebiegu naboru:

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi ul. Wólczańska 202 pod numerem telefonu: 42 636 16 89.

 

Jan Kamiński

Łódź, dnia 08. 11. 2017 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 942
Wprowadzony przez: Jan Kamiński
Data opublikowania: 2017-11-07 16:38:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-11-09 12:02:47 Jan Kamiński
2017-11-09 12:00:37 Jan Kamiński
2017-11-09 11:59:40 Jan Kamiński
2017-11-09 11:57:31 Jan Kamiński
2017-11-09 11:56:56 Jan Kamiński
2017-11-09 11:56:40 Jan Kamiński
2017-11-09 11:56:22 Jan Kamiński
2017-11-09 11:55:43 Jan Kamiński
2017-11-09 11:54:39 Jan Kamiński
2017-11-09 11:53:01 Jan Kamiński
 
Pokaż starsze