Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

      Co to jest?
IV konkurs

OGŁOSZENIE O NABORZE KONKURSOWYM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SPECJALISTA DO SPRAW KADROWO - PŁACOWYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE KONKURSOWYM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SPECJALISTA DO SPRAW KADROWO - PŁACOWYCH

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202 ogłasza  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze  specjalista do spraw kadrowo - płacowych

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, poz. 389 z późn. zm.)

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodność i dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Nieposzlakowana opinia;

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

6. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne oraz posiadanie doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowo-płacowej;

 

Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych;

2. Dobra umiejętność obsługi komputera ( biegła znajomość programu Płatnik, Vulcan, Płace Optivum, Kadry Optivum, E– Pefron, programu SIO, programu sprawozdawczego GUS);

3. Praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

4. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

5. Umiejętności analityczne i interpersonalne;

6. Umiejętność nawiązywania kontaktów współpracy z instytucjami zewnętrznymi;

7. Wysoka kultura osobista.

 

Zakres obowiązków na stanowisku specjalista do spraw kadrowo – płacowych:

Zakres czynności związanych z kadrami:

1. Zakładanie, prowadzenie, aktualizowanie, archiwizowanie teczek akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2. Sporządzanie dokumentów dla pracowników podejmujących pracę i pracowników zwalnianych;

3. Kompletowanie wniosków pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę;

4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;

5. Prowadzenie list obecności, kartoteki urlopów pracowników i opracowywanie planu urlopów;

6. Wystawianie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;

7. Sporządzanie sprawozdawczości (GUS, SIO i innych) oraz konstruowanie arkusza organizacyjnego.

 

Zakres czynności związanych z płacami:

1. Sporządzanie list płac w systemie komputerowym dla wszystkich grup pracowniczych;

2. Miesięczne i roczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji ZUS;

3. Obsługa pracowników w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących zarobków oraz sporządzanie dokumentów do wniosków emerytalno-rentowych (Rp7);

4. Sporządzanie sprawozdań dotyczących PEFRON oraz innych sprawozdań dotyczących płac;

5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych w systemie komputerowym;

6. Bieżąca znajomość przepisów dotyczących spraw płacowych, podatków i przepisów o ubezpieczeniach społecznych;

7. Księgowanie operacji finansowych (dochody) zgodnie z obowiązującym planem kont jednostki.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny;

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

5.  Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego lub za przestępstwo skarbowe;

8.  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 182 ze zm.)

 

Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat;

2. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem Wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;

3. Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202;

4. Termin rozpoczęcia pracy; 3 kwietnia 2018 rok.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi ul. Wólczańska 202 w godzinach 9.00 – 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty do spraw kadrowo – płacowych”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi ul. Wólczańska 202 pod numerem telefonu: 42 636 16 89.

Jan Kamiński

Łódź, dnia 29. 01. 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 577
Wprowadzony przez: Jan Kamiński
Data opublikowania: 2018-01-29 15:40:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-01-29 15:59:23 Jan Kamiński
2018-01-29 15:53:51 Jan Kamiński
2018-01-29 15:49:48 Jan Kamiński
2018-01-29 15:48:29 Jan Kamiński
2018-01-29 15:48:07 Jan Kamiński
2018-01-29 15:47:18 Jan Kamiński
2018-01-29 15:45:40 Jan Kamiński
2018-01-29 15:43:15 Jan Kamiński