Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

      Co to jest?
V Konkurs

OGŁOSZENIE O NABORZE KONKURSOWYM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE KONKURSOWYM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202 ogłasza  nabór na stanowisko głównego księgowego.

Kandydatem na stanowisko głównego księgowego może być osoba, która spełnia wymagania określone w  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz określonych w art. 54, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:

 

-ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,

 

-ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

 

-posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

-posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych;

2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i od towarów i usług;

3.Znajomość programów finansowo-księgowych dla jednostek budżetowych, w szczególności księgowego i płacowego firmy VULCAN i innych np.: Sygma i Eurobudżet;

4. Znajomość zagadnień płacowych w jednostkach budżetowych;

5. Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność i odpowiedzialność.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

1. Sporządzanie planów finansowych ośrodka;

2. Realizacja planów dochodów i wydatków budżetowych;

3. Prowadzenie pełnej księgowości placówki;

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

6. Terminowe sporządzania sprawozdań finansowych;

7. Sporządzanie miesięcznej deklaracji podatkowej na podatek od towarów i usług VAT-7;

8. Nadzór nad inwentaryzacjami przeprowadzonymi metodą spisu z natury oraz weryfikacji sald;

9. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora WODN w Łodzi.

 

 

Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat

2. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem Wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;

3. Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202;

4. Termin rozpoczęcia pracy: 1 02 2019 rok

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2.Życiorys (CV)

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;

4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

5. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;

7. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem;

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego lub za przestępstwo skarbowe;

10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014r. poz. 182 ze zm).

 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć:

W sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi ul. Wólczańska 202 w godzinach 9.00 – 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi ul. Wólczańska 202 pod numerem telefonu: 42 636 16 89.

Jan Kamiński

Łódź, dnia 10. 01. 2019 roku

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 356
Wprowadzony przez: Jan Kamiński
Data opublikowania: 2019-01-10 00:03:19
Obowiązuje od: 2019-01-10 00:03:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu